OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/07/2018/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i dostawę kompaktowego aparatu fotograficznego

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 7/07/2018/POIiŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 3 oferentów: (1) MediaExpert, ul. Za Dworcem1D, 77-400 Złotów (2 994,12 PLN); (2) x-kom, Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa (1 749,00 PLN) oraz (3) Fotozakupy, Ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry (2 030,00 PLN). Oferty Firm MediaExpert i Fotozakupy spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta firmy x-kom nie spełniła wymogów formalnych, ponieważ nie zawierała wszystkich kosztów uwzględnionych w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma Fotozakupy, ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 030,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Fotozakupy.

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019