OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/07/2018/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i dostawę kompaktowego aparatu fotograficznego

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 7/07/2018/POIiŚ

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ofertę złożyło 3 oferentów: (1) MediaExpert, ul. Za Dworcem1D, 77-400 Złotów (2 994,12 PLN); (2) x-kom, Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa (1 749,00 PLN) oraz (3) Fotozakupy, Ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry (2 030,00 PLN). Oferty Firm MediaExpert i Fotozakupy spełniły wymogi formalne i były zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. Oferta firmy x-kom nie spełniła wymogów formalnych, ponieważ nie zawierała wszystkich kosztów uwzględnionych w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiała firma Fotozakupy, ul. Krakowska 4, 42-600 Tarnowskie Góry wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 2 030,00 PLN brutto. Tym samym powierza się wykonanie przedmiotu zamówienia firmie Fotozakupy.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/04/2019/POIŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład NFOŚ) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługa opracowania i wdrożenia platformy multimedialno-geoinformacyjnej zintegrowanej z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego na potrzeby wizualizacji danych dotyczących monitoringu siedlisk i gatunków oraz tradycyjnego pasterstwa w Karpatach. Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/04/2019/POIŚ

English version: 1/04/2019/POIŚ

ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2ZAŁĄCZNIK 3, ZAŁACZNIK 4, ZAŁĄCZNIK 5

ATTACHMENTS: ATTACHMENT 1, ATTACHMENT 2ATTACHMENT 3, ATTACHMENT 4ATTACHMENT 5

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2019